Imaginary Fun
เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 1.5 - 3.5

โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา สําหรับช่วงวัย 1.5 - 3.5 ปี เปิดรับการเรียนรู้ในช่วงวัยที่เหมาะสม กระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ให้คุณหนูๆ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสุดสนุก

- StoryTime : นิทาน

- ​MindMap : สอนวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ

- Arts and Craft : ศิลปะ

Smart Fun
เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 1.5 - 3.5

โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้าย สําหรับช่วงวัย 1.5 - 3.5 ปี เริ่มต้นการเรียนรู้ ปูพื้นฐานสู่อนาคต พัฒนาทักษะด้านภาษา ตรรกะ ความคิด เตรียมความพร้อมให้คุณหนูๆ ก่อนใคร

- Phonics : การออกเสียงโฟนิคส์ที่ถูกต้อง

- Counting Number : เรียนรู้วิธีการนับเลข

- Left Brain stimulation for developing logic and language : กระตุ้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายในด้าน ตรรกะ ภาษา

- Activities for eye-hand coordination : กิจกรรมสําหรับพัฒนาการร่วมกันทํางานของตาและมือ

Math Fun
เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 2.0 - 3.5

ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนใคร พัฒนาการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ให้รู้จักสังเกตโดยการใช้ประสาทสัมผัส พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้สามารถนับจํานวน เปรียบเทียบ และเรียงลําดับได้

FasTrack English
เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 3.0+

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ FasTracKids ครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ เพิ่มคลังคําศัพท์กว่า 2,000-3,000 คํา เมื่อเรียนจบหลักสูตร

- Full sentence English speaking : ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบเต็มประโยค

- Phonics & Pronunciation : โฟนิคส์ และการออกเสียงที่ถูกต้อง

- Learning inspired by daily life communication : กระตุ้นการใช้บทสนทนาในชีวิตประจําวัน

- Activity based learning method : เรียนผ่านกิจกรรมและ Interactive

FasTrack Tots
เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 3.5 - 5.0 & FasTrack Fundamental

เสริมความรู้รอบตัวและเนื้อหาที่จําเป็นต่อการเรียนและชีวิตประจําวัน เรียนผ่านการเล่น ผ่านกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และความสนุก เน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะที่จําเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 (Confidence, Communication, Critical Thinking, Creativity and Collaboration) ผ่านวิชาท่ีน่าสนใจ ทุกครั้งน้องๆ จะได้ทํา Presentation พูดนําเสนอหน้าห้องเกี่ยวกับบทเรียนในวันนั้นๆ ฝึกความมั่นใจ กล้าแสดงออก และความสามารถในการสื่อสาร

 

12 วิชา (Subjects) ของ FasTrack Tots & FasTrack Fundamentals

[แต่ละวิชา (Subjects)  จะมีอีก 8 บทเรียนย่อย]

 

- Astronomy : ดาราศาสตร์

- Communication : การสื่อสาร

- Nature Science : ธรรมชาติวิทยา

- Literature : วรรณกรรม

- Creativity : ความคิดสร้างสรรค์

- Technology : เทคโนโลยีและการทํางานของสิ่งต่างๆ

- The Goal of Life Lessons : เป้าหมายของชีวิต

- Speech Drama & Art : การพูดและการละคร

- Earth Science : ธรณีวิทยา

- Economics : เศรษฐศาสตร์

- Biology : ชีววิทยา

- Mathematics : คณิตศาสตร์

FasTrack Robotics
เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 5.0+

เรียน Robotics แบบใหม่ ที่ไม่เหมือนใคร ลิขสิทธิ์เฉพาะของ FasTracKids เพื่อให้น้องๆ ได้มีความคุ้นเคยกับ Robotics ทื่กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากข้ึนในทุกวัน และยังได้พัฒนาทักษะ STEM ผ่าน Theme based learning เรียนรู้ขั้นตอนของ Engineering Design Process รวมถึง Computation skill ที่ถูกผสมผสานกับวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผ่านบล๊อกอัจฉริยะ Cubelets ที่เดียวในไทย

 

เรียนผ่านกิจกรรมที่พัฒนาทักษะทั้ง 6 คือ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การร่วมมือประสานงาน (Collaboration) การสื่อสาร (Communication) ความมั่นใจ(Confidence) และทักษะการคํานวณ (Computation) ท่ีจะได้กลับไปพร้อมความสนุก ความรู้ และทักษะการเรียนรู้ของโลกยุค 4.0

FasTrack Science
เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 6.0+

โปรแกรมวิทยาศาสตร์ ที่ออกแบบมาให้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และตื่นเต้นไปกับการทดลอง ให้คุณหนูๆได้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยอดเยี่ยมและมีความกระตือรือร้นในด้านวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  ผ่านหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ แบ่งเป็น 4 บทเรียนหลัก

1. What’s the matter : สํารวจความลึกลับของโมเลกุลและแม่เหล็ก

2 Biology: Life and Ecology Lab : เรียนรู้เก่ียวกับอวัยวะและระบบของร่างกายมนุษย์ ระบบนิเวศของโลก

3 Water Wonders : ค้นพบความสําคัญของนํ้า ประโยชน์ของนํ้า และการอนุรักษ์นํ้า

4 Technology: Bytes and Bots : พัฒนารูปแบบของเทคโนโลยีท่ีมีอยู่รอบตัว ทําความเข้าใจกับวิธีคิดและเตรียมการสําหรับสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีในการขนส่ง

MoneyTree
เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 6.0 - 17.0

โปรแกรม Financial Litercy จากประเทศสิงคโปร์ ให้ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง ปลูกฝังวินัยทางการเงินที่ดี และให้มีภูมิคุ้มกันต่ออิทธิผลต่างๆ ป้องกันการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น

1) สอนความรู้ขั้นพื้นฐานทางการเงิน ตั้งแต่เงินคืออะไร จนไปถึงอะไรคือฟินเทค ผ่านการเรียนรู้และการเล่นเพื่อให้ได้ ประสบการณ์จริงกับการใช้และวางแผนการเงิน

2) ฝึกฝนนิสัยการออม การใช้ การลงทุนอย่างมีวินัยและถูกต้อง

3) เป็นวัคซีนป้องกันการใช้จ่าย การตัดสินใจที่มาจากอิทธิพลและสิ่งเร้าภายนอก